Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrIzvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za 2019. godinu

18-02-2020
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za 2019. godinu Izvjesce o izvrsenju Plana gospodarenja otpadom Opcine Nova Kapela za 2019.godinu.pdf ...

Opširnije


Zaključak Klasa :363-10/19-01/01 Urbroj :201478/20-01-01-19-2 od 18.12.2019

18-12-2019
Zaključak Klasa :363-10/19-01/01 Urbroj :201478/20-01-01-19-2 od 18.12.2019 Komunalac Davor - Cijenika + Izjava za 2020.pdf...

Opširnije


Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova Kapela

31-12-2018
Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova KapelaSpremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike i stakla postavljeni su: Batrina, Trg Ljudevita Gaja, stražara Donji Lippovac, Društveni dom Dragovci, Društveni dom Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13 Siče, Društveni dom Srednji Lipovac, Društveni dom ...

Opširnije


Zaključak Klasa :363-10/18-01/02 Urbroj :201478/20-01-01-18-3 od 19.12.2018.

19-12-2018
Zaključak Klasa :363-10/18-01/02 Urbroj :201478/20-01-01-18-3 od 19.12.2018. IZJAVA.pdf...

Opširnije


Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području općine Nova Kapela

31-01-2018
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području općine Nova Kapela Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Nova Kapela.pdf  ...

Opširnije


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova Kapela

31-01-2018
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova KapelaOdluka o načinu pružanju usluge prikupljanja miješanoga  i biorazgradivoga komunalnoga otpada na području općine Kapela Kapela.pdf...

Opširnije


Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-

20-09-2017
Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-Informacija o Odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateske procjene „Plana gospodarenja otpadom Opcine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okolis.pdf...

Opširnije


Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela 2017.-2022.

13-02-2017
Plan gospodarenja otpadom Općine  Nova Kapela 2017.-2022.Plan gospodarenja otpadom Opcina Nova Kapela 2017.-2022..pdf...

Opširnije


Plan gospodarenja otpadom Općine NOva Kapela za period 2011. - 2019. godine

25-09-2012
Plan gospodarenja otpadom Općine NOva Kapela za period 2011. - 2019. godinePlan gospodarenja otpadom 2011. - 2019.godina.PDF...

Opširnije