Kontakt podaci

  • 17.09.2020.

Općina Nova Kapela

Trg kralja Tomislava 9

35410 Nova Kapela

 Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela

od 07:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme sa strankama

od 07:00 do 15:00 sati

e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr 

info@novakapela.hr

e-mail: nacelnik@novakapela.hr

e-mail: procelnik@novakapela.hr

e-mail:komunalno@novakapela.hr

OIB: 18112377872

MB: 02667517

 

Općinski načelnik Ivan Šmit  035/384-420 mob. 098/263-629 
 Telefonska centrala  035/384-015  
Fax  035/384-037  

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Kristina Perić,dipl.iur. 035/385-205 mob. 099/705-4452
Viši stručni suradnik komunalni redar Ivan Grozdanović komunalno@novakapela.hr  mob.099/5898135
Računovodstvo Barica Dročić 035/384-016  
Tajnica Vesna Ivančan   035/384-015     091/9746036
     

 
   
 

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Nova Kapela  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Nova Kapela:

- putem telefona na broj 035 384 - 015 
- putem faxa na broj 035 384 - 037
- putem elektroničke pošte:  općina-nova–kapela@sb.t-com.hr
- poštom ili  donijeti osobno Općinu Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela od 07,00 do 15,00 sati. 
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.pdf

Službenica za informiranje: Kristina Perić,dipl.iur.