Javni natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

 • 05.11.2018.
Javni natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke o stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2018./2019. (Klasa:604-01/18-01/02; Urbroj:2178/20-03-18-1 od 29. listopada 2018. godine), Općinski načelnik raspisuje sljedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

 

I.

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 8 (osam) stipendija Općine Nova Kapela redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog, integriranog i stručnog studija.

 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu i isplaćivat će se u devet (9) jednakih mjesečnih rata.

 

II. 

Kriterij za dodjelu stipendija su:

-opći uspjeh prethodnog školovanja

-materijalni status

-natjecanje,nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja

 

III.

Pravo na stipendiju tijekom redovnog fakultetskog obrazovanja može ostvarit kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • Da je državljanin Republike Hrvatske,
 • Da ima prebivalište u općini Nova Kapela,
 • Da je redoviti student u Republici Hrvatskoj,
 • Da nije stariji od 25 godina,
 • Da nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • Da ne ponavlja godinu studiju,
 • Da ima prosjek prethodne godine studija najmanje 2.50, a studenti 1. godine prosjek 3. i 4. razreda najmanje 3.50,
 • Da ukupni dohodak, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna

 

 

IV.

Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.

 

V.

Rang listu za dodjelu stipendije i Odluku o izboru studenta stipendista donosi Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija na području Općine Nova Kapela.

 

VI.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose isključivo na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti u Općini Nova Kapela i na web stranicama Općine Nova Kapela www.novakapela.hr

 

Uz prijavu za natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (domovnica),
 2. Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a (ne stariju od 30 dana),
 3. Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine,
 4. Prijepis svih ocjena položenih ispita iz prethodne godine studija, a studenti koji su upisali prvu godinu studija dostavljaju ovjerenu fotokopiju svjedodžbe od III i  IV razreda srednje škole
 5. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (u sklopu obrasca za prijavu)
 6. Potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode ovom natječaju (dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb)
 7. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva
 8. Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od 15 godina
 9. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe (u  sklopu obrasca za prijavu)

     10. Dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija

     11.Potvrda o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove kućanstva

 

 

VII.

Na temelju  Odluke o dodjeli stipendije, sklapa se Ugovor o korištenju stipendije koji potpisuje Općinski načelnik i kojim se pobliže reguliraju prava i obveznike korisnika i davatelja stipendije sukladno Odluci o  stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2018./2019. (Klasa:604-01/18-01/02; Urbroj:2178/20-03-18-1 od 29. listopada 2018. godine).

 

VIII.

Prijave se popunjavaju na Obrascu koji se može dobiti u Općini Nova Kapela i na web – stranici www.novakapela.hr , a mogu se podnositi od  5. studenog 2018. godine  do   5.prosinca  2018. godine osobno ili preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE – NE OTVARAJ“ na adresu:

 

OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

35410 NOVA KAPELA

 

IX.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

X.

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u  Općini Nova Kapela osobno ili kontakt telefonom 035/384 - 015.

      REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA NOVA KAPELA

       OPĆINSKI  NAČELNIK 

Klasa: 604-01/18-01/02

Urbroj: 2178/20-01-18-02

Nova Kapela, 5. studeni 2018.

 

                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                            Ivan Šmit v.r.