Javni poziv za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022.

  • 29.03.2022.

            Na temelju Odluke o stipendiranju studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2021./2022. (Klasa: 604-01/22-01/01; Urbroj:2178-20-03-22-01 od 15. ožujka 2022. godine), Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022.

 

I.

             Pozivaju se osobe koje su prijavljene prebivalištem na području Općine Nova Kapela, a koje imaju status redovnog studenta u akademskoj godini 2021./2022. da podnesu zahtjev za dodjelu stipendije.

 

             Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021./2022. godinu u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna i isplatit će se u dva jednaka obroka.

 

II.

Uvjeti za podnošenje prijave za dodjelu stipendija su sljedeći:

  • prebivalište u općini Nova Kapela

  • status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj

  • da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu (Izjava da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe).

 

III.

           Prijave se popunjavaju na Obrascu koji se može dobiti u Općini Nova Kapela i na web – stranici www.novakapela.hr , a mogu se podnositi od  29.ožujka 2022. godine  do  12. travnja 2022. godine osobno ili preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama sa naznakom „JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE – NE OTVARAJ“ na adresu:

OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

35410 NOVA KAPELA

 

IV.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  1. originalnu potvrdu fakulteta o redovno upisanoj godini (ne starijom od mjeseca dana)
  2. preslik prve stranice indeksa sa fotografijom (ukoliko se još koristi)
  3. preslik žiro ili tekućeg računa s IBAN-om
  4. preslik osobne iskaznice

V.

             Iznos iz članka I. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate stipendije obitelji (članovi zajedničkog kućanstva) studenta na istoj adresi prebivališta nema dugovanja ni po kojoj osnovi te da je izmirila sve svoje obveze prema Općini Nova Kapela.

 

VI.

        Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti osobno u Općini Nova Kapela ili kontakt telefonom 035/384 - 015.

 

KLASA: 604-01/22-01/01

URBROJ: 2178-20-01-22-02

Nova Kapela, 29.ožujka 2022.

 

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                     Ivan Šmit v.r.

 

JAVNI POZIV 2021-2022.pdf

 

Zahtjev 2022 za stipendiju redovnim studentima.doc