Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela

  • 14.01.2019.
Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela

 

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), objavljuje se

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na   području općine Nova Kapela

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela izlaže se na javni uvid u razdoblju od 14. siječnja 2019. godine do 28. siječnja 2019.godine u sjedištu Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela.

Prijedlog  Programa ispravljen je  na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede pod Klasa:945-01/18-01/655; Urbroj: 525-07/1797-18-2  od dana 16. listopada 2018. godine.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.

Nakon odlučivanja o prigovorima ispravljeni Program  dostaviti će se Županiji na mišljenje i Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost.

 

TablicaV1_Opcina_Nova_Kapela.pdf