Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

  • 14.03.2024.
Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

JAVNI POZIV 14.3.-29.3.2024.pdf

zahtjev 2023-24 za stipendiju redovnim studentima.doc

KLASA: 604-01/23-01/01
URBROJ: 2178-20-01-24-02
Nova Kapela,14.ožujka 2024. godine


Na temelju Odluke o stipendiranju studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2023./2024. (Klasa: 604-01/23-01/01; Urbroj:2178-20-03-23-01 od 14. prosinca 2023. godine), Općinski načelnik objavljuje


JAVNI POZIV
za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.
I.
Pozivaju se osobe s prijavljenim prebivalištem na području Općine Nova Kapela, a koji imaju status redovnog studenta u akademskoj godini 2023./2024. da podnesu zahtjev za dodjelu stipendije.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2023./2024. godinu u ukupnom iznosu od 500,00 € i isplatiti će se u dva jednaka obroka.
II.
Uvjeti za podnošenje prijave za dodjelu stipendija su sljedeći:
prebivalište u općini Nova Kapela
status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj
da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu (Izjava da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe).
III.
Prijave se popunjavaju na Obrascu koji se može dobiti u Općini Nova Kapela i na web – stranici www.novakapela.hr , a mogu se podnositi od 14. ožujka 2024. godine do 29. ožujka 2024. godine osobno ili preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama sa naznakom

„JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE – NE OTVARAJ“

na adresu:
OPĆINA NOVA KAPELA
TRG KRALJA TOMISLAVA 9
35410 NOVA KAPELA


IV.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
a) originalnu potvrdu fakulteta o redovno upisanoj godini (ne starijom od mjesec dana)
b) preslik prve stranice indeksa sa fotografijom (ukoliko se još koristi)
c) preslik žiro ili tekućeg račun s IBAN-om
d) preslik osobne iskaznice
V.
Iznos iz članka I. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate stipendije obitelj (članovi zajedničkog kućanstva) studenta na istoj adresi prebivališta nema dugovanja ni po kojoj osnovi te da je izmirila sve svoje obveze prema Općini Nova Kapela.
VI.
Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti osobno u Općini Nova Kapela ili kontakt telefonom 035/384 - 015.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Šmit v.r.