Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Nova Kapela

  • 31.12.2021.

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 14 -2021 31.12.2021.pdf