Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

  • 24.12.2020.

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/0160/01129/05109/07125/08, 36/09150/11144/1219/13 - pročišćeni tekst137/15 - Ispravak123/17, 98/19144/20)
    1. Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
    2. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)