Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela

  • 20.09.2022.
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela

Objava ponovne javne rasprave 30.9.-7.10.2022.pdf

III ID PPUO Nova Kapela -Prijedlog za PJR.pdf

Karte:

0_ppj_PREGLEDNA KARTA ID.pdf

1_ppj_KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA.pdf

2.1_ppj_PROMET.pdf

2.2.1_ppj_Pošta Javne telekomunikacije telefonska mreža.pdf

2.4.1_ppj_Korištenje voda.pdf

2.4.2_ppj_Odvodnja otpadnih voda.pdf

3.2_ppj_Područja posebnih ograničenja u korištenju.pdf

3.3_ppj_Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf

4.01_ppj_GP NASELJA BATRINA-SEOCE.pdf

4.02_ppj_GP NASELJA BILI BRIG.pdf

4.03_ppj_GP NASELJA DONJI LIPOVAC.pdf

4.04_ppj_GP NASELJA DRAGOVCI.pdf

4.05_ppj_GP NASELJA GORNJI LIPOVAC.pdf

4.06_ppj_GP NASELJA MAGIĆ MALA.pdf

4.07_ppj_GP NASELJA NOVA KAPELA.pdf

4.08_ppj_GP NASELJA PAVLOVCI-STARA KAPELA.pdf

4.09_ppj_GP NASELJA SIČE.pdf

4.10_ppj_GP NASELJA SREDNJI LIPOVAC.pdf