Objava Javne rasprave prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela

  • 23.06.2022.
Objava Javne rasprave   prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Nova Kapela

 

 

Objava Javne rasprave 23.6.2022.pdf

prijedlog plana III. IiD PPUO Nova Kapela :

III ID PPUO Nova Kapela -Prijedlog.pdf

Pročišćene Odredbe_prijedlog III ID PPUO NK_jr.pdf

 

0_p_PREGLEDNA KARTA ID.pdf

1p_KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA.pdf

2.1_p_PROMET.pdf 2.2.1_p_Pošta Javne telekomunikacije telefonska mreža.pdf

2.4.1_p_Korištenje voda.pdf

2.4.2_p_Odvodnja otpadnih voda.pdf

3.2_p_Područja posebnih ograničenja u korištenju.pdf

3.3_p_Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf

4.01_p_GP NASELJA BATRINA-SEOCE.pdf

4.02_p_GP NASELJA BILI BRIG.pdf

4.03_p_GP NASELJA DONJI LIPOVAC.pdf

4.04_p_GP NASELJA DRAGOVCI.pdf

4.05_p_GP NASELJA GORNJI LIPOVAC.pdf

4.06_p_GP NASELJA MAGIĆ MALA.pdf

4.07_p_GP NASELJA NOVA KAPELA.pdf

4.08_p_GP NASELJA PAVLOVCI-STARA KAPELA.pdf

4.09_p_GP NASELJA SIČE.pdf 4.10_p_GP NASELJA SREDNJI LIPOVAC.pdf